SUMPORISANJE VINA I ŠIRE
Kalijum metabisulfit (K2S205)- trgovački naziv Vinobran
•  sadrži 57 % S02
•  dodatkom npr 10 g kalijumetabisulfita na 100 L vina oslobodiće se 5 g S02  u 100 L što odgovara 50 mg/L
PAŽNJA
1 g kalijum metabisulfita/L oslobada 0,5g S02/L = 500 mg S02/L
1 g kalijum metabisulfita/100 L oslobada 0,5g SO2/100L = 5 mg S02/L
Za povećanje sadržaja slobodnog SOz u vinu za 10 mg/L treba na 100 L vina dodati:
–  2 g kalijum metabisulfita
–  1 g gasovitog  S02
–  20 ml 5% sumporaste kiseline